Vad betyder soliditet?

Soliditet står för hur stor andel av ett belopp som är finansierat med eget kapital, med andra ord är det ett finansiellt nyckeltal. Det skulle också kunna benämnas som ett sätt att mäta och överblicka ett företags tillgångar och skulder. Soliditet används främst i sammanhang som rör lån, för att indikera betalningsförmåga och risknivå.

Hur räknar man ut soliditet?

För att kunna räkna ut ett företags soliditet behöver man ha vetskap om företagets kapital och totala tillgångar (balansomslutning). Dessa uppgifter kan du hitta i balansräkningen som finns i delårs-och årsrapporter. Därefter får du använda dig av formeln eget kapital / totalsumma tillgångar = soliditet men för att få fram soliditeten i procent behöver du multiplicera med 100.

eget kapital / totalsumma tillgångar = soliditet x 100

Soliditet – vad är bra? Hög eller låg soliditetet?

Hög soliditet är något positivt och eftersträvansvärt medan låg soliditet är förknippat med högre risk och lägre betalningsförmåga, vilket betraktas som sämre. Men vad en hög eller låg soliditet är skiljer sig från bransch till bransch.

  • Hög soliditet = positivt
  • Låg soliditet = negativt

Vad är bra soliditet?

Hög soliditet är bra, då behöver man nämligen inte låna en stor andel utan kan i stället gå in med eget kapital. Man har även en större sannolikhet att klara av motgångar och förluster på ett bra sätt. Soliditeten indikerar med andra ord personens betalningsförmåga. Men detta kan såklart variera beroende på bransch och företag, för en viss bransch är en viss procent bra medan det är dåligt för en annan. För mindre företag inom konsultverksamhet kan 60–70% vara bra medan 30% är bra inom Fastighetsutveckling.

* hög soliditet är synonymt med god soliditet. Detsamma gäller benämningen bra soliditet.

Vad är dålig soliditet?

Dålig soliditet är detsamma som låg soliditet (men som sagt detta beror på bransch) och innebär en finansiell risk för företaget. I en sådan situation kan man behöva ta in mer kapital i företaget.

Hur kan man förbättra eller öka soliditeten?

Soliditeten ökar när man går med vinst och investerar det i företaget, amorterar sina skulder och när nya likvida medel (ett ekonomiskt begrepp för pengar) tillförs, vilket kan ske genom en nyemission (när ett företag utger nya aktier) och då tillförs pengar i företaget.

  • När man går med vinst som investeras/är kvar i företaget
  • När man amortera av lån och skulder
  • När man får in mer kapital (exempelvis från nyemission)

Varför blir soliditeten sämre?

Den blir oftast sämre när nya investeringar eller återbetalningar (för exempelvis förluster eller motgångar) måste göras, i alla fall när företaget tvingas låna en stor del av summan.

  • När man inte går med vinst
  • När man delar ut pengar till aktieägare
  • När man tvingas ta nya lån