Vad är inflation och deflation?

Inflation och deflation är varandras motsatser. Inflation innebär att priser stiger och penningvärdet minskar. Deflation, å andra sidan, innebär att priserna sjunker och värdet ökar. Inflation betraktas i regel som bättre än deflation. Dock är målet att hålla inflationen på en stabil och lägre nivå för att minimera risken för en alldeles för hög inflation.

Vad är deflation?

Deflation betyder att en ökning av penningvärdet och en minskning av penningmängden har skett, det står i motsats till inflation och ses över lag som något negativt. Anledningen till det är att tillväxt, konsumtion och produktion, minskas eller avstannar helt i samband med deflation. Det kan däremot ses som positivt när en ökning av mängden tjänster och varar uppstår.

Deflation betyder:

 • Ökning av penningvärdet = varje krona blir värd mer
 • Minskning av penningmängden

Hur uppstår deflation?

Deflation uppstår när marknadspriserna sjunker under en längre tidsperiod då kredit-och penningmängden i ett land minskar avsevärt. Detta skapar i nästa led en osäkerhet och oro, vilket gör att fler sparar i stället för att konsumera. Detta leder sedan till minskad produktion och tillväxt, med andra ord en deflation.

 • Sjunkande priser
 • Osäkerhet/oro inför höjda priser

Varför är deflation dåligt?

De konsekvenser som kommer med en deflation är att tillväxten minskar, vilket i praktiken betyder sämre resultat för företag (eftersom konsumtionen går ner) och lönearbetare kan få en lägre utbetalning. Om det är en allvarlig deflation kan företag tvingas avskeda sin personal.

 • Minskad tillväxt
 • Arbetslösheten kan öka
 • Sämre resultat för företag
 • Lägre löner för arbetare

Vad är fördelarna med deflation?

Deflation är bra för de som sparar pengar eftersom dessa blir mer värda, men i övrigt ses deflation som något dåligt.

Vad är inflation?

Inflation betyder att penningvärdet minskar och penningmängden ökar, det gör att gemene man kan köpa färre tjänster och varor.

Inflation betyder:

 • Minskning av penningvärdet = varje krona blir mindre värd
 • Ökning av penningmängden

Hur uppstår inflation?

Inflation uppstår när det finns en alldeles för stor efterfrågan i relation till utbudet, det vill säga att företagen inte har tillräckligt med varor att erbjuda kunderna. Men det kan också handla om för stora förväntningar på att marknadens priser kommer öka, och till följd av det krävs högre löner. Det kan också uppstå genom prishöjningar, som sker till följd av högre produktionskostnader. Inflation kan även bero på centralbanken, om för stora mängder av pengar tillhandahålls så att pengarna tappar sitt värde.

 • Centralbanken tillhandahåller för mycket pengar
 • Stor efterfrågan på varor
 • Produktionskostnaderna stiger och således höjs varornas pris
 • Förväntningarna på ökade priser och arbetsgivare krävs på högre löner

Vad är fördelarna med inflation?

Fördelarna med en inflation är först och främst att prisnivåerna stiger, det vill säga att varor blir dyrare samtidigt som lönerna också blir högre. Det blir även en större efterfråga på arbetskraft. Dessutom innebär inflationen att det blir lättare för människor att ta ett lån.

 • Lån blir billigare
 • Lönerna ökar